Všeobecné obchodné podmienky

 

Spoločnosti:

ivpa s.r.o.

so sídlom Čierne 1318, 023 13 Čierne

IČO: 51 487 802

DIČ: 2120720558

IČ DPH SK: SK2120720558

Zapísanej pred Okresným súdom Žilina, oddiel Sro., vložka č.: 69756/L

(ďalej tiež len ako „predávajúci“)

Tel. č. +421 902 711 295, email: info@mojapodlaha.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, 011 79 Žilina

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako  „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na webovej adrese www.mojapodlaha.sk  ( ďalej aj ako „e-shop“).

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a sú súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej tiež ako “zmluva”). Tieto obchodné podmienky sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti ivpa s.r.o. a tiež sú dostupné v tlačenej verzii v sídle spoločnosti ivpa s.r.o.

1.3 V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, ustanovenia písomnej  zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknute práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. Použitie právnych predpisov a výklad pojmov

 

2.1 Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

2.2 V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú nasledovnými zákonmi:

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
  • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
  • Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.3 V prípade, ak  nie je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti)

2.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania.

 

III.            Kúpna zmluva

 

3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

3.2 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej tiež ako „objednávka“), ktorý sa nachádza na webovej adrese www.mojapodlaha.sk. Kupujúci odošle predávajúcemu objednávku kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov.

3.3 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Kupujúci sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí e-shopu uviesť pravdivé a úplne údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude ním zaslané údaje považovať za správne a úplne a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

3.4 Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3.5 tohto článku.

3.5 Záväzné akceptovanie objednávky uskutoční predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní po vykonaní objednávky uvedenej v bode 3.2 tohto článku. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky uvedené v bode 3.4 tohto článku, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.6 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká záväznou akceptáciou objednávky uvedenej v bode 3.5 tohto článku. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených objednávke.

3.7 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne aj iné potrebné údaje.

3.8 Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami týchto obchodných podmienok, súhlasí s nimi a je nimi viazaný okamihom uzavretia objednávky uvedenej v bode 3.2 tohto článku.

3.9 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný  kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

3.10 Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou)

 

IV. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

4.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

4.3 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

4.5 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku  aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

4.6 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4.7 Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný.

4.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.9 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

4.10 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, t.j. hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo  nákladov vynaložených predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

4.11 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

4.12 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

4.13 Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve nie je schopný tovar predávajúcemu dodať, v dôsledku čoho predávajúci ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (nemožnosť plnenia) alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, ak nastane vyššie uvedená situácia, predávajúci pred tým, ako pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, sa pokúsi s kupujúcim dohodnúť na zmene dohodnutých podmienok dodania tovaru.

4.14 Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

V. Kúpna cena / Platby

5.1 Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach e-shopu vrátane DPH.

5.2 Kupujúci môže predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu nasledujúcimi spôsobmi:

2a)  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

2b)  prevodom na účet predávajúceho po objednaní tovaru pred jeho zaslaním na miesto určené kupujúcim v objednávke.

2c)  on-line platobnou kartou cez platobný systém ComGate. Pri platení kartou budete presmerovaní na platobnú bránu ComGate, kde vyplníte číslo karty a platnosť karty. Pokiaľ využívate zabezpečenú kartu, budete ešte vyzvaný na heslo pre autorizáciu platby na internete. Nakoniec sa vrátite na stránky nášho obchodu, kde budete informovaný o úspešnosti Vašej platby. Pokiaľ systém nepotvrdí autorizáciu vašej karty, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:
– mohli ste omylom vyplniť nesprávne údaje o platobnej karte
– v dobe platby nebolo na Vašom účte dostatočné krytie k realizovaniu platby
– Vaša platobná karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete, je nutné obrátiť sa priamo na vydavateľa karty, Vašu banku.

V prípade, že Vaša platba NEBOLA potvrdená, nič sa nedeje – Vaša objednávka napriek tomu ostáva uložená v našom systéme a pracovník call centra Vás bude kontaktovať a dohodne s Vami iný spôsob úhrady. ComGate je internetová platobná brána, ktorá umožňuje elektronickým obchodom prijímať platby uskutočnené platobnými kartami asociácii VISA a MasterCard v prostredí siete Internet. ComGate plne podporuje štandard 3D- Secure a bezpečnostné programy. Systém 3D-Secure zaisťuje bezpečnosť tým, že údaje o Vašej karte neposkytuje obchodníkovi (teda nám), ale priamo banke. Prenos informácii o karte prebieha pomocou HTTPS protokolu, ktorý Vaše údaje zakóduje tak, že nikto okrem banky si údaje nemôže prečítať. V prípade ďalších informácii alebo nejasností prikladáme odkaz na poskytovateľa platobnej brány: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Ďalšie dôležité informácie o platobných metódach a platobných transakciách cez platobnú bránu nájdete na nasledujúcich odkazoch:
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktné údaje na spoločnosť Comgate, a.s. pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho

5.4 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení.

 

VI. Preprava a dodanie tovaru

 

6.1 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobne predávajúcim.

6.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar maximálne do 14 dní od akceptácie objednávky kupujúceho. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade, tento predávajúci doručuje kupujúcemu do 90 dní od akceptácie objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

6.3 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v kúpnej zmluve, a to za každý, aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa zmluvy.

6.4 Dodacie lehoty uvedené v bode 6.2 tohto článku sú maximálne dodacie lehoty, a preto bližšia špecifikácia dodacej lehoty bude pri každom jednotlivom tovare uvedená individuálne. V prípade, ak by predávajúci nevedel zabezpečiť dodanie tovaru ani v maximálnej lehote dodania (napr. z dôvodov na strane svojho dodávateľa), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho upozorniť po prijatí jeho objednávky a vyžiadať si súhlas kupujúceho s dlhšou lehotou dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

6.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci  povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.7 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VI bod 6.1. podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

 

6.8 Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

6.9 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru v dohodnutom mieste dodania.

 

VII. Reklamačný  poriadok ( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované.

7.2. Dodaný tovar musí mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

7.3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.8. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

7.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.10. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.11. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. V prípade výskytu vady tovaru nesmie kupujúci tovar až do odstránenia vady tovar ďalej používať a  je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.12. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 7 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na stránke e-shopu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

7.13. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom e-shopu.

7.14. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.15. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na  adrese sídla predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho „Oznámenie o uplatnení reklamácie“ napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej stránke e-shopu predávajúceho. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

7.16. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho.

7.17. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.18. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.19.  Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

7.20 V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

7.21 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

7.22 Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Euro.

VIII.   Ochrana osobných údajov

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.3 V prípade poskytovania služieb, predaju tovaru predávajúcim ide o predaj tovaru, resp. dodanie služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaním objednávky na e-shope poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. Predávajúci  poskytne osobné údaje uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosti, Slovenskej pošte,  Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona.

8.4 Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, má súčasne právo na prenosnosť týchto údajov.

8.5 Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

8.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

8.7 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

8.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

IX.      Záverečné ustanovenia

9.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, sms práv alebo telefonicky.

9.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.9 Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky zmeniť. Novú verziu obchodných podmienok zverejní na svojom e-shope a sídle predávajúceho.

9.4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2021

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: ivpa s.r.o., so sídlom Čierne 1318, 023 13 Čierne, Slovenská republika
IČO: 51 487 802, zapísaný pred Okresným súdom Žilina, oddiel Sro., vložka č.: 69756/L

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Meno spotrebiteľa ……………………………………………………….
Adresa spotrebiteľa ……………………………………………………..

Tel. č. / email spotrebiteľa………………………………………………

 

Týmto oznamujem, že odstupujem v súlade s ustanovením § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim ivpa s.r.o., so sídlom  Čierne 1318, 023 13 Čierne, Slovenská republika, IČO: 51 487 802, zapísaný pred Okresným súdom Žilina, oddiel Sro., vložka č.: 69756/L

 

 

Číslo objednávky……………………………….

Číslo faktúry……………………………………….
Dátum objednania……………………………………

Dátum prijatia tovaru……………………………..

Číslo účtu spotrebiteľa, na ktoré ma byť vrátená platba: ……………………………………………………………

V …………………………, dňa

Podpis spotrebiteľa……………………..

 

 

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese
ivpa s.r.o., so sídlom  Čierne 1318, 023 13 Čierne, Slovenská republika, IČO: 51 487 802, zapísaný pred Okresným súdom Žilina, oddiel Sro., vložka č.: 69756/L
E-mail: info@mojapodlaha.sk ,  Tel: +421 902 711 295.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho e-shopu.
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla predávajúceho bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.